مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در سالن تلاش در تاریخ 1398/03/13 برگزار گردید. همچنین براساس رأی‌گیری به ‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت ‌رئیسه به‌ شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای علي اضغري ...